Metro Conference (-1996)
       
1972   1973   1974   1975   1976
Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT
Kent Roosevelt 4 0   8 2     Ravenna 5 0   8 2     Ravenna 5 0   9 1     Tallmadge 4 1   7 2 1   Akron Springfield 5 1   8 2  
Ravenna 3 1   7 3     Stow 4 1   7 3     Stow 4 1   8 2     Ravenna 4 1   6 2 1   Kent Roosevelt 5 1   7 3  
Akron Springfield 2 2   4 6     Kent Roosevelt 3 2   4 5 1   Nordonia 2 3   6 4     Stow 3 2   5 5     Stow 5 1   5 5  
Tallmadge 1 3   4 6     Tallmadge 2 3   7 3     Tallmadge 2 3   5 5     Kent Roosevelt 2 3   5 5     Ravenna 3 3   5 5  
Stow 0 4   3 7     Akron Springfield 1 4   2 8     Kent Roosevelt 1 4   3 6 1   Nordonia 1 4   5 4 1   Field 2 4   4 6  
  Nordonia 0 5   2 8     Akron Springfield 1 4   2 8     Akron Springfield 1 4   3 7     Nordonia 1 5   2 7 1
        Tallmadge 0 6   0 10  
       
       
1977   1978   1979   1980   1981
Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT
Akron Springfield 5 0 1 9 0 1   Nordonia 6 0   9 1     Nordonia 6 0   9 0 1   Stow 6 0   9 0 1   Kent Roosevelt 6 0   9 1  
Nordonia 4 1 1 8 1 1   Cuyahoga Falls 4 2   7 3     Ravenna 5 1   9 1     Nordonia 4 2   5 5     Cuyahoga Falls 4 1 1 4 5 1
Kent Roosevelt 4 2   6 4     Ravenna 4 2   7 3     Stow 3 2 1 5 3 2   Ravenna 3 3   6 4     Ravenna 3 3   7 3  
Ravenna 3 3   5 5     Kent Roosevelt 3 2 1 5 3 2   Kent Roosevelt 3 3   6 4     Cuyahoga Falls 3 3   5 5     Stow 3 3   5 5  
Field 2 4   5 5     Stow 2 3 1 5 4 1   Akron Springfield 2 4   3 7     Kent Roosevelt 3 3   4 6     Nordonia 2 3 1 3 6 1
Stow 1 4 1 2 6 2   Tallmadge 1 5   2 8     Cuyahoga Falls 1 5   3 7     Akron Springfield 2 4   4 5 1   Akron Springfield 2 4   4 6  
Tallmadge 0 5 1 0 9 1   Akron Springfield 0 6   2 8     Tallmadge 0 5 1 0 9 1   Tallmadge 0 6   1 9     Tallmadge 0 6   0 10  
       
       
1982   1983   1984   1985   1986
Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT
Tallmadge 5 1   7 3     Stow 5 1   8 2     Stow 6 0   8 2     Nordonia 6 0   8 2     Kent Roosevelt 6 0   8 2  
Kent Roosevelt 5 1   5 5     Cuyahoga Falls 5 1   6 4     Akron Springfield 4 2   7 3     Kent Roosevelt 5 1   8 2     Ravenna 5 1   8 2  
Ravenna 4 2   7 3     Kent Roosevelt 4 2   6 4     Cuyahoga Falls 4 2   6 4     Cuyahoga Falls 4 2   6 4     Nordonia 4 2   6 4  
Nordonia 4 2   6 4     Nordonia 4 2   5 5     Kent Roosevelt 3 3   6 4     Ravenna 2 4   4 6     Tallmadge 2 4   4 6  
Stow 2 4   3 7     Ravenna 2 4   3 7     Tallmadge 3 3   6 4     Akron Springfield 2 4   2 8     Akron Springfield 2 4   3 7  
Cuyahoga Falls 1 5   3 7     Akron Springfield 1 5   1 9     Nordonia 1 5   2 8     Stow 1 5   3 7     Stow 1 5   4 6  
Akron Springfield 0 6   1 9     Tallmadge 0 6   2 8     Ravenna 0 6   2 8     Tallmadge 1 5   2 8     Cuyahoga Falls 1 5   2 8  
       
       
1987   1988   1989   1990   1991
Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT
Ravenna 5 1   9 1     Stow 7 0   9 1     Stow 7 0   9 1     Kent Roosevelt 6 0   10 0     Barberton 6 0   9 1  
Kent Roosevelt 5 1   8 2     Nordonia 6 1   8 2     Kent Roosevelt 6 1   9 1     Stow 5 1   8 2     Kent Roosevelt 5 1   9 1  
Cuyahoga Falls 5 1   7 3     Barberton 5 2   7 3     Barberton 5 2   5 5     Ravenna 3 3   5 5     Ravenna 3 3   6 4  
Nordonia 3 3   5 5     Kent Roosevelt 4 3   6 4     Cuyahoga Falls 3 4   5 5     Nordonia 3 3   5 5     Stow 3 3   6 4  
Stow 2 4   3 7     Akron Springfield 3 4   4 6     Ravenna 3 4   4 6     Cuyahoga Falls 2 4   4 6     Nordonia 3 3   4 6  
Tallmadge 1 5   2 8     Cuyahoga Falls 2 5   3 7     Nordonia 3 4   4 6     Barberton 2 4   3 7     Cuyahoga Falls 1 5   2 8  
Akron Springfield 0 6   0 10     Ravenna 1 6   3 7     Tallmadge 1 6   1 9     Akron Springfield 0 6   2 8     Akron Springfield 0 6   3 7  
  Tallmadge 0 7   0 10     Akron Springfield 0 7   0 10      
       
       
1992   1993   1994   1995  
Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT   Metro CW CL CT OW OL OT  
Cuyahoga Falls 6 0   7 3     Kent Roosevelt 4 1   6 4     Cuyahoga Falls 4 0   9 1     Stow 4 0   9 1    
Barberton 4 2   5 4     Barberton 3 2   6 4     Stow 2 2   7 3     Cuyahoga Falls 3 1   6 4    
Stow 4 2   5 5     Cuyahoga Falls 3 2   5 5     Barberton 2 2   4 6     Barberton 2 2   5 5    
Kent Roosevelt 3 3   5 5     Stow 3 2   5 5     Kent Roosevelt 1 3   4 6     Kent Roosevelt 1 3   4 6    
Akron Springfield 2 4   6 4     Nordonia 2 3   3 7     Ravenna 1 3   2 8     Ravenna 0 4   4 6    
Ravenna 1 5   2 8     Ravenna 0 5   2 8        
Nordonia 1 5   2 8